Upravit stránku

Politika společnosti

S cílem dalšího rozvoje vybudovala naše společnost svůj systém managementu kvality jako svůj nástroj k neustálému zlepšování a naplňování požadavků naších zákazníků a systém environmentálního managementu pro zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Pro naši činnost platí:

  • Pouze rychlá reakce na požadavky zákazníka nám dává možnost obstát v konkurenčním prostředí.
  • Kvalita naší práce a dodávek je pro naše zákazníky samozřejmostí nikoli překvapením.
  • Pouze pravidelným výcvikem pracovníků zajistíme dobrou připravenost a vytvoříme tak podmínky pro jejich kvalitní práci. Zavazujeme se uvolnit potřebné zdroje především pro udržování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace pracovníků, týmovou práci a spolupráci, partnerské vztahy s dodavateli a kvalitní přípravu a kontrolu výstupů při veškerých fázích činnosti.
  • Nedílnou součástí těchto podmínek je dodržování legislativních a jiných požadavků vztahujících se k projektům a šetrného přístupu k životnímu prostředí, zajištění prostředků pro krytí režijních nákladů společnosti a zisku, který umožní rozvoj organizace a udržení odpovídajícího pracovního prostředí a sociálních jistot pracovníků.
  • Důslednou analýzou vzniklých problémů s následnou nápravou zajistíme nestálý růst naší vlastní kvality.
  • Reklamace nelze nikdy zcela eliminovat, ale pouze jejich rychlé řešení pomůže našemu zákazníkovi.
  • Zařazení externích procesů do systému managementu kvality a jejich řízení. Od našich dodavatelů požadujeme dodržení stanovených specifikací a zajištění včasnosti sjednaných dodávek.
  • Od pracovníků a obchodních partnerů vyžadujeme aktivní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k dodržování zásad ochrany životního prostředí.
  • Neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému managementu a používaných postupů, trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používaných technologií, zvyšovat vzdělanost pracovníků a zlepšovat kvalitu a spokojenost zákazníků.

Jako nástroj k neustálému monitorování a naplňování požadavků a potřeb zákazníků, jež se neustále vyvíjí a mění, používá naše společnost svůj systém managementu kvality a systém environmentální managementu, prostřednictvím nichž se snažíme neustále zlepšovat kvalitu našich služeb a chránit životní prostředí. Pro neustálé zlepšování našeho systému managementu průběžně prohlubujeme povědomí pracovníků, že každý má svůj podíl odpovědnosti a z toho i plynoucí pocit důležitosti a sounáležitosti se společností.

V Ústí nad Orlicí dne 2. 5. 2017
Aleš Motyčka
jednatel společnosti

ales-motycka-podpis